Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu Zwierzakom.pl dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 3. Sklep (Sklep Zwierzakom.pl) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.zwierzakom.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 4. Towar - produkty prezentowane w sklepie Zwierzakom.pl.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę towaru wraz z wybranym sposobem przesyłki i ceną za przesyłkę.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pomorską Fundacją Rottka a Klientem, zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu Zwierzakom.pl.
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zwierzakom.pl i spełnia warunki regulaminu opisanego w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Zwierzakom.pl, działający pod adresem www.zwierzakom.pl prowadzony jest przez: Pomorską Fundację Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264192NIP 5851426492, Regon 220298294.    Tel.: 603039243, www.zwierzakom.pl.
 3. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin określa: Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu Zwierzakom.pl,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu Zwierzakom.pl,
  • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Zwierzakom.pl.
 5. W celu korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pomorska Fundacja Rottka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu Zwierzakom.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zwierzakom.pl oraz pobrać go i wydrukować. Link do Regulaminu dostarczony jest także w wiadomości elektronicznej przesyłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w sklepie Zwierzakom.pl następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie sklepu pod adresem www.zwierzakom.pl.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaakceptowanie treści) oraz podanie danych osobowych i kontaktowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Pomorska Fundacja Rottka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie Zwierzakom.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem sklepu Zwierzakom.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu Zwierzakom.pl; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep Zwierzakom.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu Zwierzakom.pl lub Pomorskiej Fundacji Rottka.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w usługami, sklep Zwierzakom.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 10:00-16:00. Preferowany jest kontakt drogą elektroniczną.
 6. Pomorska Fundacja Rottka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nie uregulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, w takim przypadku sklep Zwierzakom.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie będzie anulowane, jeśli sklep Zwierzakom.pl nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu Zwierzakom.pl niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pomorskiej Fundacji Rottka, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu Zwierzakom.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu sklep Zwierzakom.pl należy wejść na stronę internetową www.zwierzakom.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz proponowane sposoby przesyłki wraz z kosztami. Po wybraniu sposobu przesyłki według wyświetlanego komunikatu wyświetli się zamówienie końcowe zawierające ilość i ceny produktów wraz z określeniem wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
 6. Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu. 
 8. Wysłanie faktury do złożonego przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ekome Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się za zawartą, gdy zostanie przesłana Klientowi faktura, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

 

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do terenu Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Polski, prosimy o kontakt z Fundacją Rottka Polska przez formularz kontaktowy, tel. 603039243 lub email w celu uzgodnienia odrębnych, indywidualnych warunków i kosztów wysyłki.
 2. Dostawa zamówionych Towarów w zależności od wybranego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  Koszty dostawy wynoszą: dostawa kurierem przy wpłacie na konto (przedpłacie) 20 zł,

  dostawa kurierem za pobraniem (zapłata do rak kuriera przy odbiorze) 25 zł,

   

   

  dostawa paczkomatem Inpost - 17 zł.
  Koszty pobrania wynoszą dodatkowo 5 zł. Ponadto koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

  Jeżeli sklep Zwierzakom.pl wyśle towar, a Klient go nie odbierze, sklep Zwierzakom.pl ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki nadania i zwrotnej.

  Koszty dostawy zawierają zryczałtowane koszty przesyłki i pakowania i nie są doliczane żadne inne dodatkowe opłaty.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi:

  Za pośrednictwem kuriera - czas dostawy maksymalnie od 2 do 7 dni tylko w dni robocze. W przypadku towarów na zamówienie (informacja wskazana w opisie każdego towaru) lub braku towarów w magazynie Klient zostanie w terminie do 3 dni poinformowany o planowanym terminie dostawy i po jego zaakceptowaniu towar zostanie dosłany w nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu Klient może zrezygnować z zamówienia, a ewentualne dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone w pełnej kwocie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Dodatkowo Regulamin prezentowany jest w serwisie internetowym pod adresem www.zwierzakom.pl skąd można go pobrać i wydrukować.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w wysokości brutto w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • za pomocą płatności elektronicznych (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.),
  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • przelewem na nr konta w Banku Santander: 53 1090 1098 0000 0001 0587 2375, przelewy zagraniczne: kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, PL53109010980000000105872375,
 • za pobraniem,
 • płatnością w systemie Pay Pal: sklep@rottka.pl

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować nas: Pomorska Fundacja Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.: 603039243, sklep@rottka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej www.zwierzakom.pl Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi otrzymane płatności równe wysokości zakupu towaru lub towarów, oraz kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego, niezwłocznie po odebraniu rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia zwrotu rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Pomorska Fundacja Rottka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Pomorska Fundacja Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.: 603039243, sklep@rottka.pl. Pomorska Fundacja Rottka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Pomorska Fundacja Rottka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu Zwierzakom.pl w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pomorską Fundację Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.: 603039243, sklep@rottka.pl o wszelkich nieprawidłowościach, utrudnieniach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Zwierzakom.pl.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Zwierzakom.pl Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Pomorska Fundacja Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, sklep@rottka.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu Zwierzakom.pl.
 5. Pomorska Fundacja Rottka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pomorską Fundacją Rottka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pomorską Fundacją Rottka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pomorskiej Fundacji Rottka.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zalecamy kontakt sklep@rottka.pl lub tel. 603039243 celem ich wyjaśnienia. Zawsze staramy się rozwiązać wszystkie sytuacje w sposób korzystny dla Klienta.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep Zwierzakom.pl, prowadzony pod adresem www.zwierzakom.pl przez Pomorską Fundację Rottka, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.: 603039243,  sklep rottka.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania ze Sklepu?

Sklep Zwierzakom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania ze sklepu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu Zwierzakom.pl. Wykorzystywane przez sklep Zwierzakom.pl pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu Zwierzakom.pl.

W ramach sklepu Zwierzakom.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu Zwierzakom.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu Zwierzakom.pl.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: 

 • utrzymanie sesji użytkownika sklepu Zwierzakom.pl (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu Zwierzakom.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sklep Zwierzakom.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł do sklepu Zwierzakom.pl.

Niektóre podstrony w ramach sklepu Zwierzakom.pl oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników sklepu Zwierzakom.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Zwierzakom.pl będzie zbierał od Klienta następujące dane osobowe za pośrednictwem sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie Zwierzakom.pl:

 • nazwisko i imię,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres wysyłki,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu Zwierzakom.pl.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta. Administratorem bazy danych osobowych jest Pomorska Fundacja Rottka.

Marketing Sklepu Internetowego 

O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych sklepu Zwierzakom.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, dostawcy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Klienta 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient ma obowiązek zachować w poufności login i hasło do sklepu Zwierzakom.pl i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep Zwierzakom.pl nie będzie zwracał się do Klienta z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze sklepu Zwierzakom.pl.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, ma możliwość jego uzyskania za pomocą oprogramowania w sklepie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@rottka.pl.  Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail: sklep@rottka.pl

Inne strony internetowe 

W ramach sklepu Zwierzakom.pl mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub reklamy. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep Zwierzakom.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Zwierzakom.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron, ani działania Klienta wykonane na tych stronach i ich skutki.

Pytania i zastrzeżenia 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: sklep@rottka.pl

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl